तेजस्विनी आणि राजभोग

“शेवटी प्रेमानेच करावं लागलं ना?!” ती डोळे मिटून बड़बड़त होती.

मी अगदी सावकाश माझं लिंग बाहेर ओढलं.

“आहहहsssss! वाव!!” नकळत तिच्या तोंडून शब्द बाहेर पडले.

माझे लिंग तिच्या रसाने थबथबले होते. मी पुन्हा तिच्यात प्रवेश केला आता मी तिच्या अंगावर पालथा पडलो होतो. गादीच ती. पुन्हा तिचे टवकारलेले निपल्स तोंडात घेतले. दुसऱ्या निपलशी हाताने खेळू लागलो. तिने तिचे पाय एकमेकांशी जुळवत माझ्या लिंगावरील दाब वाढविला. असं वाटत होतं की तिने माझे लिंग आवळून आतच धरून ठेवले होते.

मी हळूच तिच्या हाताला बांधलेला दुपट्टा सोडून तिचे हात मोकळे केले. तिची छाती चोखत चावत चाटत मी माझे लिंग अगदी सावकाश आत बाहेर करत होतो. आता सारं संपलं होतं . विरोध करुन उपयोग नाहिये हे तिला कळालं होतं. तिने कंबर उंचावून प्रतिसाद द्यायला सुरवात केली. तिच्या हातांची नखे माझ्या पाठीत रुतली होती.

माझे लिंग आत जाताना ती डोळे मोठे करुन दीर्घ श्वास घेई आणि Aबाहेर ओढ़ताना ओठ दाबून धरत ‘उम्म्म sss! ऊंsssss! ह्म्म्मssss!’ असे उसासे टाकी.

“थोडा वेग वाढव ना! जाम मजा यायलीय!” ती बरळली.

“काय घाई आहे. घे ना तू मजा!”

“हम्मsssss! आहsssss! आउच!”

मी जोर मारताना जशी घेतात तशी पोज घेतली आणि जीव खाऊन एक जोराची धड़क दिली. क्षणार्धात माझा भाला अख्खच्या आख्खा तिच्यात लुप्त झाला..

“आsssssssईssssssगंsssss! मेssssलेssss!” ती कळवळली. माझी पाठ सोडून तिने तिच्या मिठीत बेडशीट पकडून त्या घट्ट आवळल्या.

आता मी धड़ाधड धडका घेत होतो. माझ्या दणक्यांच्या तालावर तिचे शरीर धडधडत होते. तिला उत्तेजना आणि वेदना दोन्ही असह्य झाल्या होत्या. प्रत्येक दणक्याला तिचे मस्त उरोज उसळया मारत होते. तिने डोळे मिटून घेतले होते. तिच्या कपाळावर आठयांचे दाट जाळे पसरले होते. ती मध्येच तिचे ओठ दातांत दाबून धरत हुंदके आतल्या आत जिरवी तरीही ठोक्यांच्या तालावर ऊँ…..ऊँ….ऊँ….ऊँ….असा दबका आवाज येत होताच. मध्येच मोठ आ वासुन ती मोठमोठ्याने औरडे. माझा वेग आता कमालीचा वाढला होता. तिच्या योनिवर माझ्या जांघा आपटुन थप्प! थप्प! ऐसा आवाज येत होता.

“राssssजाssss!”

“उम्म्म्म्मsssss!”

“सस्सssss आsssssह!”

“आउच्च!”

“हम्म… ह्म्म्म…हम्म…”

“आssssइssssगंsssss!”

असे वेगवेगळे आवाज काढून माझ्या प्रत्येक ठोक्यातील ताकद अजुनच वाढवत होती. काही वेळाने ती निपचित पडली. तिच्या चेहऱ्यावर आता फक्त वेदना दिसत होती.
“झालं? थकलीस? मला वाटलं दमवशील तू मला!”

असं म्हणून मी माझं हत्यार बाहेर ओढलं आणि तिला हातांवर आणि गुडघ्यांवर पालथं बसवलं. तिच्या नितंबांचा आकार आणखीच उठावदार झाला. दोन्ही हातांत तिच्या कमरेची पकड़ घेऊन पुन्हा एकदा जोरदार एंट्री झाली.

“देवा ssss! मेलेsssss!” ती किंचळली.

पुन्हा जोरजोरात दणके सुरु. तिने ओठ दातांत दाबून आवाज आतच कोंडून ठेवला होता. नेमकी गादीच्या फटीत कुत्र्याला ट्रेनिंग देण्याचे बारीक लावचिक छड़ी दिसली. उजव्या हातात छड़ी आणि डाव्या हाताने तिच्या कमरेवर ग्रिप घेतली. आता ती कामातून जाणार होती. तिचे डोळे बंद असल्यामुळे तिला काहीच अंदाज नव्हता. मी सलग गतीमध्ये शॉट देतच होतो.

अचानक आवाज आला चट्ट!

“ओssssssईsssssaa!”ती खूप जोरात ओरडली.

तिच्या उजव्या नितंबावर लालभडक बारीक रेष उमटली होती.

“का मरतोयस? प्लीज ना!”

चट्ट! दुसरी रेश!

“आsssssssssssssss!”

तिच्या डोळ्यांतुन घळाघळा पाणी वाहू लागले. आणखी एक सटका लावला पण ती हुशार होती. मोठ्या प्रयत्नांनी दात ओठ खात वेदनेचा उमाळा आतच जिरवला आणि काही बोललीही नाही.! छड़ी दूर फेकत मी पुन्हा तिच्या कमरेची पककी पकड़ घेत दणादण् शॉट देऊ लागलो. तिचे ओरडणे विव्हळणे तळमळणे चालूच होतं. मी मात्र तिचे नितंब कुरवाळत मस्त मजा घेत होतो. शेवटी आतच।फवारा उडाला. पण शेवटचा थेंब पड़ेपर्यंत मी थांबलो नाही. तिला भरून टाकलं आणि माझे लिंग बाहेर काढले तिच्या योनीतून वीर्यचा आणि रक्ताचा ओघळ आला. ती अक्षरशः तशीच बेडवर कोसळली.

मी पुन्हा काही वेळ तिच्या स्तनांचा आस्वाद घेतला आणि तिला माझे लिंग चाटुन स्वच्छ करायला लावले. नंतर कपडे घातले. ती पार गळून गेली होती. ती बेडवर जवळजवळ बेशुद्धच पडली होती. तिचे सगळे कपडे गोळा करून आणले, सगळं साफ करुन तिला सगळे कपडे घालून व्यवस्थित बेडवर् झोपवलं आणि मी माझ्या रूममध्ये जाउन झोपलो.

पहाटे चार वाजताच उठून मी निघुन गेलो. सकाळी माउलीचा फोन आला,”साहेब! तुमच्यामुळे सगळं व्यवस्थित झालं! मॅडम तुमचा नंबर मागत आहेत!”

“दे ना मग!”

काही वेळाने मॅडमचा कॉल आला,” हॅलो! धन्यवाद नलिनजी! काल तुम्ही चांगली सोय केलीत आमची. थैंक यू वैरी मच!”

“माय प्लेजर! एनीटाइम!” मी काही झालंच नाही अशा अविर्भावात बोलत होतो.

“पुढच्या वेळी कोल्हापुरास येईन तेव्हा नक्की भेटुयात!”

“होहो नक्की!”

“चला येते मग! धन्यवाद!” असं म्हणून मॅडमने फोन ठेवला! आणि मी हसत माझ्या कामाला लागलो.