तेजस्विनी आणि राजभोग

तिने हळूहळू डोळे उघडले पण नजर झुकलेलीच!

मी तिचे स्तन खालुन अलगद उचलत निपल्स वर आणले. तिच्या उरोजांचा आकार पाहता मला तिचे निपल्स अगदी काळेकुट्ट असतील आणि वर्तुळेही मोठाली असतील असं वाटलं होतं पण तिचे निपल्स गडद गुलाबी रंगाचे होते आणि अगदी इवलेशे होते. वर्तुळेही अगदी एखाद्या कॉइनएवढीच होती. ती माझ्याकडे टक लाउन पाहु लागली. मी मान झुकवून तिचे डावे निपल मी अलगद तोंडात घेऊन हलकेच चोखले.

Marathi Sex Story – एका लेखकाची सत्यकथा

“आssssहं! हहहsssss! ऊंssssss!” ती हुळहुळली.

तिने अचानक माझ्या खांद्यावरचा एक हात सोडत माझ्या मांड्यांच्या मधे घातला आणि माझे ताठरलेले लिंग मुठीत गच्च पकडले. मी उत्तेजित होऊन तिचा स्तन शक्य होइल तेवढा तोंडात घेतला व् अधाशीपणे चोखू लागलो.

“स्स्स्सssss उम्म्म्मssss” उसासे टाकत ती माझे लिंग जोरजोराने हलवू लागली.

मी आलटुन पालटुन तिच्या दोन्ही स्तानांचा मनसोक्त आस्वाद घेत होतो. एक स्तन चोखताना दुसरा स्तन हाताने पिरगळत होतो. ती उत्तेजनेने आणि वेदनेने विव्हळत होती. अचानक तिने तिच्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा धरून तिच्या चेहऱ्यासमोर आणला आणि गप्पकन माझ्या तोंडात तिचे तोंड खुपसले. तिच्या टपोऱ्या ओठांनी ती माझे ओठ जोरजोरात आधाशीपणे चोखत चावत होती. मी तिला माझ्या मिठीत अधिक अधिक आवळत होतो. तिचे भव्य उरोज माझ्या छातीवर दाबले गेले होते.

तिच्या स्तानांचा मुलायम स्पर्श मला आणखी उत्तेजित करत होता. आमच्या नजरा एकमेकांच्या डोळ्यांत रोखलेल्या होत्या. आम्ही दोघेही उत्कटतेने एकमेकांवर चढुन चढुन किस करत होतो. दोघेही शरीरे घुसळून एकमेकांच्या अंगाला अंग घासत होतो. तिचे गुबगुबीत मऊमुलायम शरीर माझ्या राकट शरीरावर काटा फुलवत होते.

बराच वेळ एकमेकांच्या ओठांचा अस्वाद घेतल्यानंतर तिने अचानक मला दूर ढकलले.

“सॉरी! सॉरी! सॉरी मी असं करणं चुकीचं आहे! बास नलिन! जा तू इथून आत्ताच्या आत्ता!” तिची धार अचानक परत आली. मी पुन्हा तिच्या दिशेने पावलं टाकू लागलो.
“खबरदार नलिन! पाऊल पुढे टाकशील तर!” ती चिडली होती माझ्यावर आणि स्वतःवरही!

मी झटक्यात तिच्यावर झड़प घालून तिचे केस पुन्हा हातात घट्ट पकडले.

“मजा तुलाही येतेय! जास्त शाहाणपणा नकोय!” तिचा चेहरा माझ्या चेहऱ्यासमोर आणत रोखून पाहत मी बोललो!

तिने जोर लाउन माझा चेहरा दूर ढकलला आणि एक सनसणीत थप्पड़ माझ्या गालावर बसली.

“आता आली का मजा?” ती संतापून बोलली

मी हात उगारुंन जोरात एक फटका दिला. सट्ट! आवाज झाला.

“एआईssss आयाssssई ssss!” तिच्या डोळ्यातून पाण्याच्या धारा वाहू लागल्या. तिचा उजवा स्तन काळानिळाच झाला. मी तिच्या स्तनांवर फटका दिला होता. स्तनाच्या बाजूला माझ्या हाताच शिक्काच उमटला होता.

“हात मला पण आहेत!आणि जेवढं प्रेमाने वागतो त्यापेक्षा कित्येक पटींनी वाईटही मी वागू शकतो. कळलं का?”

तिने एका हाताने तो स्तन गच्च दाबून धरला होता व ती मुसमुसुन रडत होती. तिची मान हातात आवळून धरत तिचा चेहरा पुन्हा माझ्या चेहऱ्यासमोर आणत मी तिच्या डोळ्यांत डोळे रोखले.

“मग आता तुला प्रेम हवंय की आणखी काही ते तूच ठरव.” मी

“पण हे चूकीचं आहे ना नलिन?” ती हुंदके देत बोलली.

“मी हे बरोबर आहे की चुकीचं हे तुला पटवून देण्याचा प्रयत्न करणार नाहिये! तुला तुझ्या मनाची समजूत कशी घालायची ते तू ठरव!” असं म्हणत जोराचा धक्का देऊन तिला बेडवर पाडले व तिच्या समोर येऊन उभा राहिलो.

“मूली असोत वा स्त्रीया माझ्या एका इशाऱ्यावर माझ्या मागे येतात. आणि तू मला थप्पड़ मारलीस? आता तर तुझ्याबद्दलचं आकर्षण आणखीच वाढलंय.”

ती बेडवर उताणी पडली होती. तिच्या मांड्या पसरट झाल्या होत्या.

ती उठून बसली आणि मान खाली घालून विचार करु लागली.

“तुझ्याकडे वेळ एकदम कमी आहे!” मी दरडावलो.

पुढे सरकत ती माझ्या जवळ आली आणि मूठ आवळून ती माझ्या लिंगावर दणका देणार इटक्यात मी तिचा हात पकडला.

“तू अशी ऐकणार नाहीस तर!” असं म्हणत मी पुन्हा तिचे केस पिळून मुठीत घेतले. तिचा दुपट्टा उचलला आणि तिचे दोन्ही हात एकत्र बांधून तिला बेडला आवळून बांधून टाकलं.
“आता तुला कळेल! यु बिच!” असं म्हणत मी तिच्या डाव्या स्तनावर अधीपेक्षाही जोरदार फटका ठेऊन दिला.

“आsssssssss! आssssईssss! देवाssss!”तिचा आवाज कातर झाला.

“ऐकलं असतंस माझं तर?”

“जा कुत्र्या! कितीही मार मी नाहीच ऐकणार!” ती

“मी कुत्रा? कुत्रा कसा असतो पाहायचंय का तुला?” मी

“पाहतेच आहे. अजुन वेगळ काय दखावणारेस तू?” ती

Marathi Sex Story – मी आणि नवर्याचे मित्र

मी तिचे दोन्ही पाय हातांनी गच्च धरले आणि तिला माझ्याकडे ओढले. तिचे दोन्ही हात वर बांधलेले असल्याने ताणले गेले. पाठीखाली हात घालून तिच्या ब्राचे हुक काढले व ब्रा उतरवली. पुन्हा तिचे पाय फाकवले. तिची यौनी आणि तिच्या मांड्या ओल्या चिकट झाल्या होत्या. तिची योनीही गडद गुलाबी रंगाची होती. जाडीमुळे ती टच्च सुजल्यासारखी दिसत होती. हलकीशी लव उगावलेली होती. फुगीर झाल्यामुळे योनिद्वार अगदी जाम चिकटलेले होते. धावपळीच्या जीवनात बहुधा मॅडम जीवन जगणं विसरल्या होत्या!

मी तिचे पाय फाकवून माझ्या पायांखाली दाबून धरले आणि वर बसलो. एक हाताने तिच्या कमरेचं वळण घट्ट पकड़त दुसऱ्या हातांच्या बोटाने अलगद तिचे योनिद्वार उघडले!

“उम्म्मssssss! हः ssssss!” ती उत्तेजनेने व्याकुळ होऊन शरीर घुसळू लागली.

“यू अरे सो यंग! इट्स गोइंग टू बी फन!” मी हावरटपणे म्हणालो.

“यू स्काउंडरल! यू विल रिग्रेट!”

“नोवे! यू विल रिग्रेट फॉर नॉट कोऑपरेटिंग!”

असं म्हणत मी माझी दोन बोटे तिच्या योनीद्वारातून आत सरकवली. तिची योनी आतमधून एकदम गरम झाली होती. तिच्या रसा क्यूचा झरा चांगलाच झरू लागला होता. आतमध्ये बोटे वळवळवत मी तिला आणखी उत्तेजित करु लागलो. ती या अंगावरून त्या अंगावर होण्याचा, वळवळण्याचा प्रयत्न करत होती परंतु मी दाबून धरलेले असल्यामुळे आणि हात बांधलेले असल्यामुळे तिला हलता येत नव्हते. फक्त तिचे उरोज हलत होते. आता मी माझे तिसरे बोटही आत सरकवले. ती आणखीच बेचैन झाली.

“काय करतोयस? बस्स ना आता!” ती बोलली

मी दोन्ही हाताच्या बोटांनी तिचे योनिद्वार फाकवले आणि माझ्या भाल्याचे टोक अलगद टेकवले. तिने स्वतःच तिचे पाय फाकवून मला जागा करुन दिली. मी माझे लिंग बोटांत पकडून तिच्या फटीवर वरुन खाली आणि खालुन वर घासु लागलो. ती खुपच जास्त उत्तेजित झाली उत्तेजनेने ती मान जोरजोरात इकडे तिकडे फिरवु लागली.
मी तिची कंबर दोन्ही हातांनी घट्ट पकडली. माझे लिंग तिच्या योनिद्वारावर टेकलेलं होतं.

मी सगळा प्राण माझ्या कमरेत गोळा केला आणि एक जबरदस्त दणका दिला. पण लिंग काही आत घुसले नाही. ती कुत्सितपणे हसु लागली. मी पुन्हा माझे लिंग तिथे टेकवले आणि बोटांनी पकडून धरत हळूहळू माझ्या शरीराचा भार तिच्यावर सोडु लागलो. तिची योनी फाकली. माझ्या जाड्या गरमागरम भाल्याने आत् प्रवेश केला. अगदी सावकाश मी माझे पूर्ण वजन सोडून दिले आणि माझे लिंग आख्खेच्या आख्खे आत गेले. माझ्या लिंगाच्या मुळाच्या त्वचेला तिच्या गुबगुबीत योनीचा स्पर्श झाला. बारीक लव असल्यामुळे गुदगुल्या होत होत्या.