शेजारची दोन पाखुरे – भाग ३

कोमलला राजुचा प्रॉब्लेम कळला. कोमलने तिचा हात राजुच्या लवड्यावर आणला व त्याला गाइड केले. कोमलच्या बुळबुळीत भेगेत राजुचा लवडा किंचीत आत गेला.

राजु हळु हळु पुढे मागे होवु लागला. कोमलली पुच्ची खुपच टाइट होती. त्यामुळे राजुचा लवडा जेमतेम एक इंच आत जात होता. राजुने थोडा जोर लावताच कोमल कळवळली. राजुला तिच्या डोळ्यात पाणी आलेले दिसले. मग राजु थांबला. आत त्याला कळत नव्हते काय करावे.

कोमलने राजुला “राजु एक मिनीट उठ” असे म्हणत तिच्या अंगावरुन उठायला सांगीतले. राजु नाइलाजाने उठला. कोमलने त्याला पलंगावर झोपायचा इशारा केला. राजुल कळेना कोमलला काय करायचे आहे. तरी त्याने कोमलचे ऐकले व तो पलंगावर पडला.

कोमलने आपला पाय राजुच्या अंगावरुन पलीकडे टाकला व साइकलच्या सिट्वर बसल्यासरखी ती राजुच्या लवड्यावर बसली. तिने एका साइडला झुकुन राजुचा ताणलेला लवडा आपल्या योनीद्वारावर घासायला लागली. राजुला हा अनुभव नवा होता. मुटल्या मारताना त्याला अशी मजा कधीच आली नव्हती.

आता राजुचा सोटा भोकात योग्य रितीने रुतला होता. कोमल आता खाली वर करु लागली. कोमलचे गोल गरगरीत गोळे हिंदोळे खात होते. राजुने मान वर करुन जिभ लांब करुन कोमलचे निप्पल चाटले मग दोन हातात दोन स्तन पकडुन तिचे स्तनाग्र कुस्करले. परत मान उंचावुन कोमलचे एक स्तनाग्र दात पकडले व चावले. कोमल “राजु…उ……….उ !!!’ करत झडली.

Marathi girl xxx > शेजारची दोन पाखुरे – भाग २

राजुच्या लवड्यला प्रथमच तिच्या पुच्चीच्या स्नायुंची कंपने जाणवली. कोमलच्या हालचाली थोड्या मंदावल्या. राजु आळीपाळीने तिचे निपल चोखत राहीला.

जसा जसा राजुचा लवडा ती आत घेत होती, कोमलला प्रचंड वेदना जाणवत होत्या पण तिला मिळणारे सुख दुखाःपेक्षा जास्त असावे. त्यामुळे ती दाताने ओंठ दाबत राजुचा लवडा तिच्या आत घेत होती. राजुचा लवडा आर्धाअधिक कोमलच्या कमळसारख्या फुललेल्या योनीत शिरला, कोमलला एक तिव्र कळ आली व ती त्या वेदनेने विव्हळली.

राजुने तिचे कुल्ले दाबुन तिला जवळ खेचले व आपला लवडा कोमलच्या योनीत अजुन खोल घुसवला. तिव्र वेदनेने कोमलच्या डोळ्यातुन आश्रुंची धार लागली पण डोळे मिटुन वेदना सहन करत परत वर खाली करत राजुला झवायला लागली. राजुचे कुल्ले तिच्याबरोबर वर खाली होत तिला साथ देत होता.

आता राजुचा लवडा पुर्ण आत गेला. कोमलच्या वेदना कमी झाल्या असव्या. त्यामुळे तिही ’आ आउ….. आई…….ग…’ करत मजा घेवु लागली. कोमलच्या पुच्चीतुन बाहेर येताच “पचाक..पचाक” आवज येत होता. कोमलची योनी राजुला आता ओली लागत होती.

राजुवर आरुढ झालेल्या कोमलचा काही मिनीटातच सुखाचा कडेलोट झाला व तिचा धबधबा फुटला. पुर्णपणे गलीतगात्र होवुन ती राजुवर कोसळली. कोमलच्या पुच्चीने राजुचा लवडा पकडुन ठेवला होता व कोमलच्या पुच्चीतल्या स्नायुंच्या आकुंचनाने राजुचा लवडा जणु पिळला जात होता.

Marathi girl xxx > प्रथम संभोग

त्या सुखाच्या अनुभुती अवर्णनीय होती. त्याला कळले की तो आता गळणार. तसे त्याने लवडा बाहेर काढत कोमलला हळुच भिंतीच्या बाजुला ढकलले व त्याने आपला लवडा हातात पकडुन पलंगावरुन उठला. मगशी उशीच्या खाली ठेवलेला रुमाल उचलुन तो त्याने लवड्यावर दाबला व बराच वेळ गळत राहीला.

त्याने खाली बघीतले तर लवडा पुसलेला रुमाल रक्ताने माखला होता व त्याच्या लवड्यावरही रक्त लागले होते. त्याने वळुन कोमलकडे पाहिले. कोमल अजुन झोपली होती. कोमलचा हात तिच्या डोळ्यावर होता व दुसरा हात तिने छातीवर ठेवला होता.

राजुने खाली पाहीले. कोमलच्या योनीवरच्या झाटांना रक्त होते. त्याने कोमलला हालवले व आपल्या हातातला रुमाल दाखवला. तशी तिही चमकली व तिच्या डोक्यात प्रकाश पडला.

तिने उठुन पाहीले. तिच्या अंगाखाली राजुने टाकलेला टॉवेल स्वछः होता. वाकुन राजुने हातातल्या रुमालाने तिची चुत पुसली. कोमलने राजुच्या हातातुन रुमाल घेतला व आपल्या पुचीला पुसायचा प्रयत्न करु लागली.

मग ती उठली, पेटीकोट डोक्यावरुन घातला, नाडीची गाठ मारुन शर्ट अंगावर चढवला, बटने लावली व राजुचा रुमाल उचलुन ती बाथरुममधे गेली. राजुनेही आपले कपडे घातले व तो आजीच्या खोलीत गेला. पिंकी एक खेळणे हातात घरुन शांत झोपली होती.

Marathi girl xxx > कॉलेजचा अभ्यास

मग पलंगावर रेलुन तो कोमलची वाट पाहु लागला. कोमल आली. काहीही न बोलता तिने राजुची पपी घेतली व पिंकीला घेवुन ती घरी निघुन गेली.

राजु पुण्याला ३ महीने राहिला. रविवार व महिन्यातले काही दिवस सोडुन कोमल व तो रोज झवायचे. बहुदा राजुच्या खोलीत. कधी कोमलच्या घरी. दोन तिन वेळा त्यांच्या खेळात कोमलची एक मैत्रिणही सामील झाली व एकदा तर कोमलची कुमुदभाबी!

पण ती कहाणी परत कधी तरी.