शेजारची दोन पाखुरे – भाग ३

राजु एकदम टोकावर पोचला होता. कोमलच्या एका स्तनावर आपला हात ठेवुन राजुने तिचे स्तनाग्र दाबताच त्याची तोफ उडाली. चपळाई करुन त्याने हतात तयार ठेवलेला रुमालाने लवडा झाकला व आयुष्यात गळला नसेल इतका रुमालावर गळला.

कोमल राजुचा लंड झटके थांबेपर्यंत धरुन होती व त्याची फडफड अनुभवत होती. आचके थांबताच तिने रुमाल सरकवला अजुनही कडक असलेल्या लंडोबाला आपल्या तोंडात घेतले व चाटुन पुसुन साफ केला. राजुची चड्डी व बर्मुडा वर सारकवली. राजु थकुन पलंगावर बसला व डोळे मिटुन पडला.

कोमल आजीच्या खोलीत मासिक वाचत बसली. थोड्या वेळेने आजी झोपेतुन उठली. कोमलने तिला चहा करायला मदत केली. राजुचा चहा घेवुन ती राजुकडे आली.

राजु झोपला होता. ती त्याचा चेहरा न्याहाळत बसली. कोमलची चाहुल लागुन राजुने मान वर करुन पाहीले. कोमलने चहाचा कप समोर केला. एका हाताने कप घेताना त्याने कोमलचा हात पकडला.

कोमलने डोळे मोठे करुन आजीच्या खोलीकडे बोट कले. “आजी देवळात जात आहे” कोमल कुजबुजली. तसे राजुने तिला मोठे स्माइल दिले व तोंडाचा चंबु करु दोन बोटांनी तिला एक फिल्मी किस दिले.

Marathi girl xxx > रांड अंजली व तिचा मानलेला भावू

कोमल पिंकीला घेवुन तिच्या घरी गेली. आजी ४ वाजता देवळात किर्तनाला जायला बाहेर पडली. तिला यायला ७ वाजणार होते. राजु आजीला टाटा करायला बाल्कनीत उभी राहिला. ती कोपऱ्यापर्यंत पोचताच तो धावत बाहेरेच्या खोलीत जाउन तो कोमल परत यायची वाट पाहु लागला.

कोमल पिंकीला घेवुन परत आली. तिने आता शर्टवर एक पुढे बटणाचा स्वेटर घातला होता. राजुचा लंड कोमलला पाहुन परत कडक झाला व त्याच्या छातीतली धड्धड वाढली.

कोमलचा हात धरुन त्याने तिला त्याच्या पलंगावर बसवले. कोमलच्या कडेवर बसलेल्या पिंकीला आपल्याकडे घ्यायच्या बहाण्याने त्याने कोमलच्या पाठीवर हात ठेवला व पुठे झुकुन पिंकीची एक मोठी पप्पी घेतली. मग कोमलच्या डोळ्यात पहात त्याने आपले ओंठ कोमलच्या ओंठावर ठेवले.

राजुने दुसरा हात कोमलच्या स्तनावर हळुच नेला. कोमलने राजुच्या किसला प्रतिसाद देत आपले ओंठ उघडले. राजुने कोमलच्या दांतांवर जिभ फिरवली. कोमलनेही तिची जिभ राजुच्या जिभेला भिडवीली. बराच वेळ फ़्रेंच किसींग करुन दोघे परत दीर्घ श्वास घ्यायला वेगळे झाले.

Marathi girl xxx > तुझे रेट सांग

कोमल राजुला हाताने थांब असा इशारा करत पिंकीला घेवुन उठली व तिला आजीच्या खोलीत घेवुन गेली. तिथे कपाटात ठेवलेली काही खेळणी तिने पिंकीच्या समोर ठेवुन तिला तिथे बसवले. पिंकी खेळण्यात रमली. एका मिनिटात कोमल राजुच्या खोलीत परत आली.

राजुने कोमलवर जणु झडप घातली व तिला मिठीत घेतले. परत ते किसिंग करत एकामेकाच्या सर्वांगावरुन हात फिरवु लागले.

राजुचा लवडा कोमलच्या पोटावर रुतला होता तर कोमलचे स्तन राजुच्या छातीवर सपाट झाले होते. राजुने आपला हात मागुन कोमलच्या लुज शर्टमधे स्रकवत तिच्या पाठीवर नेला. राजु तिच्या पोटाच्या वळीशी चाळा करत राहिला. राजुचा हात वर सरकला व तो उडालाच.

कारण त्याला कोमलच्या शर्टच्या आत ब्राचा पट्टा लागला नाही!! तिने शर्टाच्या आत ब्राच घातली नव्हती!!!

कोमलकडे राजुने मागे होत कोमलकडे पहाताच ति झकास लाजली व तिने चेहरा राजुच्या छातीवर लपवला. राजुने वेळ न गमावता हात पुढुन कोमलच्या स्तनांवरुन आळीपाळीने फिरवत तिची स्तनाग्रे चिमटीत पकडली.

Marathi girl xxx > तेच क्षन परत परत आठवतात

राजुचा दुसरा हात कोमलच्या कुल्ल्यावर फिरत होता. त्या हाताने तो कोमलचा परकर वर सरकवु लागला. परकर पुरेसा वर होताच राजुचा हात कुठल्याही आडथळ्याविना सरळ कोमलच्या नग्न कुल्ल्यांना लागला. राजुने गेस केल्याप्रमाणे तिने निकर पण घातली नव्हती!

राजुने कोमलने दाखवलेल्या हुशरीबद्दल बक्षिसादाखल कोमलवर चुंबनाचा वर्षाव केला. राजुने कोमलचे कुल्ले सर्व बाजुने हाताळुन झाल्यावर त्याचे बोट कुल्ल्याच्या फटीत फिरु लागले.

कोमलच्या कुल्ल्यावरही केस होते. केसाशी थोडा वेळ खेळुन राजुने बोट आणखीन खाली घातले. त्याच्या बोटाला पुच्चीच्या पाकळ्याचा फुगीरपणा जाणवला. बोट थोडे आत रेटल्यावर त्याला ओलसरपणा जाणवला. तो बोट आतबाहेर करत तिला सुख देवु लागला. तीला मिळणाऱ्या या मजेने कोमलच्या तोंडातुन सुस्कारे सुटु लागले.

राजुने कोमलला पलंगावर बसवले. राजुने कोमलचा हात आपल्या लवड्यावर ठेवला. मग हात वर करुन तो कोमलच्या शर्टची बटणे काढायला झटु लागला. वरची चार बटणे काढताच त्याने कोमलचा शर्ट दोन्ही बाजुने फाकवुन कोमलची वरची दौलत उघडी केली. संत्र्याच्या आकाराच्या तिच्या स्तनांना डोळे भरुन पाहुन राजु थोडा वाकला व कोमलचे स्तन चोखु लागला.

Marathi girl xxx > झिंगाट दिव्या वहिनी

कोमलच्या स्तनवर राजुचे डोळे व तोंड ताव मारत आसताना एका हाताने राजुने कोमलचा परकर पुर्ण वर सरकवला व कोमलला खालुन उघडी केली. राजुचे एक बोट अजुनही तिला चोदत होते.

“ए मला तुझी दाखवना” राजु बोलला. त्याचे बोटाचे वरखाली होत चोदणे चालुच होते.

“तुला बघायची असेल तर तुझी तुच बघ” कोमल लाजुन बोलली.

परवानगी मिळताच राजु उठुन थोडा खाली सरकला व तिच्या दोन पायांच्या मधे आला . त्याने पेटीकोट पोटापर्यंत वर केला. कोमलच्या मांड्या उघड्या केल्या.

तिच्या शरिराच्या मानाने कोमलचे पाय लांब होते. त्यामुळे मांड्या थोड्या जाड्या असुनही कोमलचे पाय व मांड्या राजुला आकर्षक दिसल्या. मांड्याच्यामध्ये काळ्या केसाचा भरगच्च पुंजका होता व त्याने कोमलाची योनी पुर्ण झाकली गेली होती.

कोमलने लाजुन परकर खाली करायचा प्रयत्न केला. राजुने तिच्या हातावर हळुच फटका मारला व परकर वर करत तिच्या योनीला उघडे केले. डोके जवळ नेत तो तिच्या योनीच्या अगदी काही इंचावर पोचला.

Marathi girl xxx > शेजारची शोभा