कपल स्वापिंग

अशोक म्हणाला .. “होईल हो..माझ्याकरता जरी हे पहिल्यांदा असले त्यांच्याकरता हे नवीन नाही “त्याची बायको म्हणाली “आणि आपला जरी पहिलाच अनुभव असला तरी “वन्स” आपल्यापेक्षा जास्त अनुभवी आहेत.. त्यांच्या “profile” मध्ये दिलेय ना त्यांनी कि त्यांना ३ वर्षांपेक्षा ही जास्त “अनुभव” आहे म्हणून.. म्हणजे कमीतकमी जरी महिन्याला एक प्रमाणे मोजले तरी “३० पेक्षा जास्ती पुरुषां”चा अनुभव आहे त्यांना ..” ” पण ..” “आता पण नाही.. आणि बीण नाही..No comebacks now.. एक लक्षात घ्या की जर शीलाताई तयार झाल्या व तुम्ही माघार घेतली तर उगीचच आपले रिलेशन्स पुढच्याकरता नॉर्मल राहणार नाहीत..” “ठीक आहे ..जर ती तयार असेल तर मी पण तयार आहे ..” अशोक म्हणाला. “काळजी करू नका..

मला असं वाटतंय की “ताई” तयार होतील..मी त्यांना विचारून येते..” अशोकची बायको म्हणाली व passage मध्ये येऊन तिने मला हाक मारली.. मी तिच्याकडे निघालो तशी “All the bests” असं शीला म्हणाली. आम्ही दोघं सूटच्या दोन्ही रूमचा मधल्या passage मध्ये भेटलो..व आमचे spouse सुद्धा “आता काय होणार?” या उत्सुकतेने आतमध्ये आपापल्या रुममध्ये होते.. “हे तर झाले तयार ..पण ताई ?” तिने माझा हात धरून उत्सुकतेने विचारले.. “ती तर जेमतेम तयार झालीये .. पण ते ही मोठ्या मुश्किलीने ..जर अशोक तयार असेल तर ..”असे म्हणून मी तिचे तिथेच passage मध्ये चुंबन घेतले व माझा हात तिच्या भल्यामोठ्या उरोजांना दाबू लागला .. त्याबरोबर “ह्यांचीही तीच परिस्थिती आहे ….

Couple Swapping > झिंगाट दिव्या वहिनी

पण पहिले त्या दोघांना “कमीट” तर होऊ द्या .. नंतर रात्र आपलीच आहे ..” ती Pant वरून माझा ताठ झालेला लंड चोळत म्हणाली. “ठीक आहे .. मी शीलाला तिथे घेऊन येतो.. आणि आपणच पुढाकार घेऊन या दोघांना खुलवू या..” मी तिला दाबत म्हणालो.. “खरय.. It’s just matter of BREAKING the ICE..आणि एकदा का ते दोघं खुलले तर….मग मजाच मजा..!!” ती म्हणाली. आम्ही दोघं आपापल्या जोडीदारांकडे परतलो.. *** मी आतल्या रुममध्ये आलो ..”काय झाले?” शीलाने उत्सुकतेने विचारले.. “तो तयार झाला आहे पण तू जर तयार असशील या अटीवरच …

जर तू तयार असशील तर..अगदी आत्ता .. या क्षणीच ..” असे म्हणत तिला मिठीत घेऊन मी तिचे चुंबन घेतले.. तिनेही अतिशय उत्कटतेने माझ्या चुंबनाची परतफेड केली.. (“भावा”बरोबर “करायच्या” कल्पनेने ती “एक्साईट” झालीय हे मी ओळखले..) “चल आपण तिकडेच जाऊ…” मी म्हटले “काहो मी तर चलते आहे ..पण आता अशोक माघार तर नाही घेणार न ..” तिच्या मनात पुन्हा शंका डोकावली.. “हे बघ..”मी म्हणालो “जर त्याने पुढाकार घेतला तरच तू “कमीट” हो ..Otherwise नाही..ठीकाय ?” तिने मान डोलावली.. माझे म्हणणे तिला पटले..

Couple Swapping > मामी बरोबर माझं मिलन

माझ्यापण मनाची आता पूर्ण तयारी झाली होती की कसंही करून मी अशोकला शीलावर “चढवीनच” ..त्याकरता मला त्याच्या लाडक्या “ताई”ला त्याच्यासमोर चोदावे लागले तरी मी माघार घेणार नव्हतो.. आता पुढील proceedings ची “दारोमदार” अशोकच्या बायकोवरच होती.. मी आतल्या रूममधून शीलाचा हात धरून तिला समोरच्या रूम मध्ये घेऊन आलो.. समोरच्या पलंगावर दोघंही नवराबायको एकमेकांच्या मिठीत अगदी हळू आवाजात कुजबुजत होते.. अशोकची बायको त्याला Convince करायचा प्रयत्न करण्यासाठी त्याला “पेटवत” होती.. अशोकने आम्हाला पाहताच बायकोपासून दूर होण्याचा प्रयत्न केला ..पण तिने आपली मिठी अजूनच घट्ट केली.. तिचा हात त्याच्या pant वरून त्याचा “बाबुराव”चोळू लागला .. (“साली .. अननुभवी असली तरी एक नंबरची हुशार बाई..!!”.. मी मनातल्या मनात तिला दाद दिली.) आता दोघं बहिण-भाऊ समोरासमोर आले …

पण बिचारे आपापली नजर चुकवतच राहिले.. साळ्याच्या बायकोने मला खुण केली.. त्याबरोबर मी त्या दोघांसमोर शीलाचे “कडक” चुंबन घेतले व त्या दोघांसामोरच तिच्या blouse मध्ये हात घालून तिचे उरोज दाबू लागलो. .. हे दृश्य पाहून अशोकचे डोळेच विस्फारले.. ते पाहून त्याक्षणीच लाजेमुळे शीलाने पण प्रतिकार केला .. “Relax..and Enjoy..” मी हळूच तिच्या कानात कुजबुजलो..तिला माझी “HINT” समजली व पुढल्याच क्षणी ती आपण होऊन मला साथ देऊ लागली.. तिने आपले हात माझ्या गळ्यात टाकले.. भावाला “करण्याच्या” विचारानेच ती प्रचंड “एक्साईट” झालीये हे माझ्या लक्षात आले..

Couple Swapping > आधार कार्डला आलेली मुलगीला झवलो

तिला Kiss करतच मी तिचे Blouse काढले व तिचा पदर बाजूला केला.. शीला आता “ब्रा” मध्ये आपल्या भावासमोर उभी होती व तोही अनिमिष नेत्रांनी आपल्या ताईकडे पाहत होता.. मी एका झटक्यात शीलाची “ब्रा” काढून टाकली..तिचे उन्नत उरोज आता मोकळे झाले.. परिस्थिती लक्षात घेऊन अशोकची बायको त्याला बिलगली व तिने त्याची “चेन” खाली करून त्याचा “बाबुराव” बाहेर काढला..

व तो मोकळा झालेला “सोट्या” बघून शीला क्षणभर दचकलीच.. ते दोघं आता आमच्या समोरच एकमेकांवर प्रेम करू लागले.. माझ्या साळ्यालाही बहुदा “आता ताईला चोदायला मिळणार ..” या कल्पनेने चांगलेच स्फुरण चढले व तो रंगात येऊन आपल्या बायकोबरोबर प्रणय क्रीडा करू लागला..मी शीलाला घेऊन त्याच बेडवर आलो व तिचे चुंबन घेत तिच्या उरोजांना व नितंबाला कुस्करु लागलो.. ती तर पूर्णपणे “सरेंडर” झाली होती.. आता दोघं ही “बहिण-भाऊ” आपापल्या जोडीदारांबरोबर फक्त एका फुटाच्या अंतरावर प्रणयमग्न झाले होते

Couple Swapping > कडक रजनी