काकांचा कड़क लवडा

काका: अपर्णा, आय लव्ह यु . मला तू हवी आहेस. मला तुला संपूर्ण नागडी बघायचे आहे. हे कपडे काढून टाक ना..

मी: शी .. काका नको नको.. कोणीतरी येईल ना..

काकांनी माझ्या ओठांना किस केला. मी अचानक किस केल्यामुळे एकदम स्तब्ध झाले. त्यांनी माझ्या केसांचा क्लिप काढून टाकला. त्यामुळे माझे केस मोकळे झाले. माझे ओठ थरथरत होते. त्यांनी पुन्हा जोरात मिठी मारली आणि आवेगाने माझे ओठ चोखु लागले. माझे दोन्ही हात त्यांच्या पाठीवर फिरत होते. माझा सर्व विरोध कोलमडून पडला. काका माझा खालचा ओठ चोखत होते तेव्हा मी त्यांचा वरचा ओठ चावत होते. त्यांचा लंड माझ्या पटावर लागत होता. त्या कडक लंडाला कधी एकदा बघते असे झाले होते.

अचानक काका वाकले आणि त्यांनी माझ्या छातीकडे मोर्चा वळवला. ते माझ्या स्तनमधील घळीत चाटू लागले. आणि माझा टॉप धरून त्यांनी वेळ उचलला. मीही हात वेळ करून टॉप काढू दिला. आता मी त्यांच्या समोर ब्रावर होते. मुद्दामच मी नवीन काली ब्रा घातली होती. काका वेड्यासारखे तोंड खुपसून ब्रावर घासू लागले. मी त्यांच्या डोक्यावर हात फिरवत त्यांना जणू प्रोत्साहन देत होती. त्यांच्या लाणेने ब्रा थोडीशी ओली झाली आणि पारदर्शक होऊन माझे स्तनाग्रे त्यातून दिसू लागले. ते बघून काका वेडावले आणि म्हणाले आई शप्पथ मस्त आहेत ग तुझे tits असे म्हणून त्यांनी पटकन माझा उजव्या बाजूचा ब्रा कप खाली खेचला आणि माझा उजवा स्तन अनावृत्त केला.

माझे स्तनाग्र चांगलेच टरारुन उठले होते. काका त्या तपकिरी स्तनाग्राशी जिभेने खेळू लागले. मी गोरीमोरी झाले पण मला खूप आवडत होते काका जे काही करत होते. त्यानंतर मी स्वतःच डावा ब्रा कप सुद्धा खाली खेचला. आणि त्यांना तोही चाटायला इशारा केला. ते आता आलटून पालटून दोन्ही स्तनाग्रे चोखत होते. आवेगाने माझ डोके पाठीमागे गेल्यामुळे त्यांना माझ्या स्तनांचा चांगलाच उभार मिळत होता. ते दोन्ही हात माझ्या पाठीमागे घेऊन माझे कुल्ले दाबत होते. त्यामुळे मी भलतीच excite होत होती.

त्यांचे डोके मी माझ्या स्तनावर दाबायला सुरुवात केली ..काका स्स्स्सससससससच चोखा मला. आय लव्ह यु काका..

खाली हात नेवून आता मी त्यांचा लंड पकडला. तो कडक सात इंची लंड हातात घेतला तेव्हाच मला त्याच्या जाडीची कल्पना आली. मी हातात घेताच काकांनी लुंगी सोडून टाकली. आता काका माझ्यासमोर नागडे उभे होते. त्यांचा लंड छताकडे बघत आ वासून उभा होता. त्याचा सुपडा ओला होऊन चमकत होता. लंडचा वीर्य ओघळत होते.

काकांनी इशारा केला आणि मला लंड चाखायला सांगितले. मी पटकन खाली वाकले आणि लंडाचा सुपडा कुरवाळायला सुरुवात केली. काकांनी माझे डोके आपल्यालंडावर वाकवले आणि जावक जवळ जबरदस्ती लंड माझ्या तोंडावर टेकवला. आह्ह्ह्हह्ह… त्याचा स्पर्श झाल्याबरोबर मी लंडाला किस करू लागली.

मी एखाद्या सराईत बाईसारखी त्यांचा लंड चोखु लागले. काकांच्या गोट्या खाली लोम्बत होत्या. त्यांनाही अधून मधून चुंबत होते. काका डोळे मिटून माझ्या चोखण्याचा आनंद घेत होते. एका क्षणी मला असे जाणवले कि काका आता झडणार आहेत तेव्हा मी पटकन तोंड अबाजूला केले. आणि त्यांचा लंड हातात दाबून धरला. ते म्हणत होते अपर्णा असाच धर आणि पुच्ची त घुसव. मी म्हटले नको काका, उगाच काही भलताच होईल. माझी पाळी अजून आली नाही ह्या महिन्यात.

ते उठले आणि आणि त्यांनी कपाटातून कंडोम चे पॅकेट काढले आणि मला त्यांच्या लंडावर कंडोम चढवायला सांगितले. कंडोम कसा चढवायचा हेही मला काकांनीच शिकवले.मी त्यांच्या लंडावर कंडोम चढवला तो छान वास मला धुंद करत होता . एव्हडा वेळ काकांच्या वीर्याचा वासमला कसेसेच झाले होते . तो कंडोम लावलेला लंड मी पुन्हा तोंडात घेतला आणि चोखु लागले. मस्त वाटत होते. आता पर्यंत माझी चड्डी काकांनी काढली नव्हती. काका आता माझ्या योनीला चड्डीवरुन चोळू लागले माझी योनी कधीपासून याचीच वाट पाहत होती.

अह्ह्हह्हस्स्स्सस्स्स मी कण्हू लागले तशी काकांनी माझ्या चड्डीचे इलॅस्टिक मध्ये दोन बोटे घुसवली आणि चड्डी खस्सकन खाली खेचली. माझिया योनी प्रदेश त्यांच्या तोंडासमोर होता. मी त्यांचे डोके कुरवाळू लागली , ते समजून गेले मला काय हवाय ते. त्यांनी पटकन आपले तोंड माझ्या योनीवर टेकवले आणि किस करू लागले. माझी पाझरलेली योनी थरथरू लागली. मी त्यांचे डोकं अधिकच गच्च ढलरे आणि दाबायला सुरवात केली. काका माझ्या छकुलीला खाऊन टाका. अह्ह्हह्हह्हह्ह…. स्स्स्सस्स्स खाऊऊऊऊऊऊऊऊन टाका .

काकानि माझ्या योनी पाताळाशी जिभेने खेळ चालू केला . ते वरच्या ओठाशी खेळू लागले. कधी ते वर ओठांनी प्रहार करीत तेर कधी जीभ आत मध्ये घालून चाटत. प्रत्येक वेळी माझ्या शरीरातून वीज चमकत होती. शेवटी काकांनी त्यांची जीभ माझी चुत फाकवुन एकदम फाकवुन आत पर्यंत घुसवली. त्यांना माझा स्पॉट मिळाला आणि ते त्याला रगडु लागले. मला स्वर्ग सुख मिळत होते आणि मी तडफडू लागले. काका आता प्लीज मला झवा ना, मला आता राहवत नाही. असे मानून मी उठून त्यांचा लंड हातात घेतला आणि सरळ पुच्चीवर लावला.

त्यांनाही तेच हवे होते. त्यांनी माझे दोन्ही पायापली कमरे भोवती येतील असंफाकवले स्वतःची पोसिशन नीट केली आणि आपला जासूद लंड माझा पुचित घुसवायचा प्रयत्न करू लागले . त्यांनी मला मिठीत घेतले होते आणि सारखे चुंबने देत होते हाताने माझी वक्ष दाबत होते . कधी मधेच वक्षाग्र चोखत होते . . हळूहळू त्यांचा लंड माझ्या पाझरत असलेल्या पुच्चीत घुसत होता. आणि एका क्षणी त्यांनी असा काही धक्का दिला कि पूर्ण लंड गपकन आत गेला .

आइईईई ग …मी ओरडले . मी मिली………. स्स्स्सस्स …. अह्ह्हह्हह्हह्ह. एक जोरदार काळ उठली. माझ्या पुचीतून आणि डोक्यात गेली. पण मला तेच हवेहवे से वाटत होते मी काकांना साथ देऊ लागली त्यांची जशी कमरेची हालचाल होईल त्याप्रमाणे मी कम्बर हलवून त्यांना साथ देत होती.

कितीतरी वेळ काका मला झवत होते . मला ग्लानी आली . काका कधी गळाले मलाच कळले नाही. मी त्यांच्या मिठीत होते. ते मला चुंबत होते नाणी माझे वक्ष पुन्हा पुन्हा कुरवाळत होते . कधीतरी रात्री जग आली गनिमी कपडे करून घरी जायला निघाली तेव्हा काकांनी मला किस केला आणि सांगितले उद्या पुन्हा ये..

मी लाजून पळून घरी गेली.