विद्यार्थ्याने मला झवले – भाग २

मी निर्लाज्जासारखी माज्या विद्यार्थ्या समोर साडी आणि परकर मधे मुतायला लागली.

ते पाणी माज्या भोकातून बाहेर आले.

माज्या मांड्या आवळल्या गेल्या.

माज्या मांड्या आणि परकर ओला झाला.

बराच वेळ माज्या नुन्नी तून पाणी गेल्यावर मी थोडी शांत झाली.

पण मजा बुल्ला वळवल करत होता.

आज पर्यंत मी अशी कधीच मुताली नावाती.

मी तशीच पडून होती.

Marathi Sambhog Katha > झिंगाट दिव्या वहिनी

आता सुनील साडीच्या बाहेर आला.

मला वाटले कि सगळे संपले असेल.

पण तो माज्या बाजूला आला आणि त्याने माले खाली जमिनीवर बसवले.

मजा प्रतिकार कमी झाला होता.

मी आता थोडी दामले पण होते.

त्याने माजी साडी काढली.

‘अरे हे काय? हे बघ जे झाले ते झाले. आता हे काय करत आहे? कोणी आले तर?’ मी म्हणाले.

‘मँडम, अजून तास सुटायला वेळ आहे आणि दारावाजापन बंद आहे’, हे म्हणू पर्यंत सुनील ने माजी साडी काढून टेबले वर फेकली.

Marathi Sambhog Katha > शर्मीलावहिनी आणि भाऊजी

आता मी ब्लाउज आणि पेटीकोट मधे होती.

त्याने मला झोपवले.

‘आता हा कआय करणार?’ हा प्रश्न माज्या मनात होता.

तेवड्यात त्याने मला विचार करायला संधीही न देता पटकन मजा परकर वर केले.

मला जरी वेगळे वाटले तरीही मी प्रतिकार केले नाही.

आता त्याच्यासमोर त्याची निशा मँडम ब्लाउझ आणि परकर कमरेपर्यंत वर अशी स्टेज वर झोपली होती.

माजे ढुंगनाला खालची गार फारशी लागत होतो.

ब्लाउज मधून माजे निप्पल निसत होते.

Marathi Sambhog Katha > आमची भाडेकरू जयश्री ताई

हेपाहून तो अजून वेडा झाला.

त्याचा लवाडा त्याने बाहेर काढूनच ठेवला होता.

वेळ वाया जाऊन न देता त्याने लगेच माज्या चीरीच्या फाकेत त्याचे लवाडा घुसवला.

मला काहीतरी मांसल कडक माज्यात घुसलेले जाणवले.

मी थोडी ओरडली.

पण त्याची गाडी सुरु झाली होती.

तो जोरात ठोकत होता.

आणि मी ठोकून घेत होती.

Marathi Sambhog Katha > न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन

माजे पाय बाजूला पसरलेले होते , मधेच मी दोनीही पाय हवेत उचलून धरायची.

तो माजे बॉल दाबत होता.

त्याने माजे ब्लाउज खोलले.

आणि माज्या मानुक्याला चोखत माजी कवळी योनी त्याच्या लंडाने ठोकत होता.

‘अरे सुनील मी जरी तुजी मँडम असली तरी मी नाजूक आहे रे, हळू कार्र्रर्र्र्र अह्छ्छ्ह ओह्छ्छ्ह ‘ मी हळू आवाजात म्हणाली.

मजा ताबा माज्यावारचा सुटत चालला होता.

मी ओरडायला लागली होती.

तो पण जोरात माजी बुर मारायला लागला.

Marathi Sambhog Katha > तेच क्षन परत परत आठवतात

आणि मी परत मुतायला लागली.

तो आता थांबला आणि माज्यावर पडून राहिला.

माजे बॉल चोखत.

तो बाजूला झाला.

आणि जेवा मी उठून पहिले तेवा त्याचा पांढरा चिक माझ्या बुल्लीतून बाहेर येत होता.

मी समजले कि याने त्याचे वीर्य माज्या आत टाकले.

मी पटकन उठले.

ब्लाउज घातले.

Marathi Sambhog Katha > आधार कार्डला आलेली मुलगीला झवलो

साडी नेसली.

तो अजून पण पांचट नजरेने माज्याकडे पाहत होता.

मी त्याच्याकडे पाहत नवती.

तो म्हणाला, ‘मँडम खरच तुमचे चूत चे फळ खूप रसिले आहे. मला आजुन पण तुम्हला नागडी करून झावायची इच्छा होत आहे हो’.

मी थोडी हसली.

कितीही झाले तरीही मी स्री आहे न.

‘अरे सुनील रात्री मी उशीवर घासायचे , आज तू मला खरे घासणे काय असते ते सांगितले’. मी लाजले आणि लगेच बाहेर पडले