शर्मीलावहिनी आणि भाऊजी

तिच्याकडे पहात मी फ्रेम्ची काढून टाकली अन तिचे दोन्ही हात हातात घेत शर्मीलावहिनीला उभं केलं. तिचा टा~म्प खाली सरकवत काढून टाकला. शर्मीलावहिनीम्नी ब्रा स्वतःच काढून टाकली अन पूर्ण नागवी होऊन मला बिलगली. माझ्या छातीवर तिचे स्तन कुस्करत मी पुन्हा शर्मीलावहिनीच्या ओठाम्चम चुम्बन घआयला लागलो. वहिनीच्या सपाट पोटावर माझा लवडा ढुशा मारत होता. तो तिने हातात धरला.

“वहिनी, हळु बरं का! उगाच बार उडेल बम्दुकीचा. साम्भाळून हाताळा..”

“का हो भाऊजी? भलतीच नाजूक दिस्तेय तुमची बम्दुक! नेमही नाही धरला अजून अन आधीच बार?” खटआळ हसत शर्मीलावहिनी माझा लवडा मुठीत हलवायला लागल्या.

“व..हि..नी.. हळू!! खरम्च बार उडेल.. तुमच्यासारख्या सेक्सी मुलीने धरल्यावर कोणती बम्दूक राहील उडायची?”

“उडू द्या हो.. मला येते परत लोड करता..”

“अहो.. पण.. ” मी काही बोलायच्या आत वहिनीने गुडघ्यावर बसून माझ्या लवडआची टोपी तोम्डात घेतली सुद्धा! वहिनीम्चे पोवळआसारखे ओठ माझ्या लवडआभोवती आवळले गेले अन तीच्या जिभेवर घासत ती लवडा तोंडात खेचायला लागली. राजाने बायकोला लवडा चोखायला नीट शिकवलेलम दिसत होतम. एका हाताने माझ्या गोट्या कुरवाळीत वहिनी हळूहळू लवडा गिळत होत्या. पहाता पहाता माझे साडेसहा इंच शर्मीलावहिनीच्या घशात गायब झाले. न राहवून मी एक धक्का वहिनीच्या तोम्डात दिला. तशी शर्मीलावहिनीने तो झटकन बाहेर काढला.

“भाऊजी, जरा दमाने घ्या.. धक्के इथे नका मारू..”

“ठीक आहे, पण वहिनी चोखायचम थाम्बवू नका..” शर्मीलावहिनीचे केस मुठीत पकडून मी तिचा चेहेरा माझआ लवडआकडे खेचला. “घ्या… ना… ”

पण तोपर्यम्त माझी पिचकारी उडायला लागलेली होती.

पहिलाच फवारा मी वहिनीच्या केसाम्वर अन कपाळ अन डोळआवर उडवला. दुसरा आवेग येणआच्या आत वहिनीने माझा बुल्ला मुळापाशी मुठीत घट्ट पकडला अन फक्त सुपारी तोम्डात धरून मुठीत दाम्डा हलवायला लागल्या. माझम वीर्य माझी स्वप्नसुम्दरी शर्मीलावहिनी तोम्डात घेतेय याची मला जाणीव होताच माझआ लवडआतून कधी नव्हे इतकम वीर्य उडायला लागलम. वहिनीने सगळम तोम्डात जमा केलम. माझआ वीर्याचे फवारे शर्मीलावहिनीम्च्या तोम्डात उडायचे थाम्बले तेम्व्हाच वहिनीम्नी लवडा तोम्डातून बाहेर काढला.

Marathi sex stories – मोठी मामी बरोबर मस्ती

वहिनीने तोम्डात वीर्याची गुळणी धरलेली होती. लिपस्टिक लावलेल्या ओठाम्च्या कोप~र्यातून एक चिकट पाम्ढरा ओहोळ शर्मीलावहिनीच्या हनुवटीवर ओघळलेला होता. दुसरा चमकता धागा वहिनीच्या कपाळावरून डाव्या डोळआवरून
गालावर ओघळत होता. माझा नरम पडणारा लवडा हातात धरून वहिनी हस~र्या डोळआम्नी माझआकडे पहात होती. शर्मीलावहिनी अशा परिस्थीतीत कधी मला दिसेल हे मी आजवर फक्त स्वप्नातच पाहिलं होतं.

मागे वळून वहिनीने सोफ्यावरची पर्स उचलली. त्यातून का~मंप~म्क्ट अन रुमाल काढून आरशात पहात कपाळावर अन केसाम्त उडालेलं वीर्य टिपून साफ केलं. मग माझ्याकडे पहात एकदा डोळा मारला अन एका झटक्यात तोंडात जमाकेलेलं सगळं वीर्य एका घोटात गिळून टाकलं. मी पहातच राहिलो. हनुवटीवरले थेंब रुमालाने टिपत वहिनीने प्रश्नार्थक चेहेरा करून माझ्याकडे पाहिलं.

“वहिनी.. तुम्ही. नेहेमीच..??”

“काय?”

“असंच.. गिळून टाकता?”

“इश्श्य..!! नाही हो भाऊजी.. पण इथं बाथरूम कुठाय?” माझ्या केबीनच्या अ~म्ट~म्च्ड टा~म्यलेटचा दरवाजा इंटेरियरमधे कन्सील्ड केल्याबद्दल मी राजनला मनातल्या मनात १००० धन्यवाद दिले. त्याच्यामुळेच त्याच्या सुम्दर बायकोने माझं वीर्य आज गिळून टाकलं होतं. अर्थात त्याच्याशी केलेल्या भांडणामुळेच तिने लवडा तोंडात घेतला होता म्हणा… माझ्या मनातले विचार नेहेमीप्रमाणे सैरभैर धावत होते. मी घड्याळाकडे एक नजर टाकली. अजून लम्च अवर सम्पायला २० मिनिटं बाकी होती. आज शर्मीलावहिनीशी पूर्ण सम्भोग केला नाही तर कदाचित पुन्हा असला मोका हाती लागणार नाही असा विचार माझ्या मनात डोकावला.

“म्म्म… वहिनी.. खूपच मजा आली.. पण बार आधीच सुटला हो.. आता तुम्हाला परत लोड करावी लागणार बम्दूक बघा..” वहिनीच्या जवळ खालीच कार्पेटवर बसत मी म्हणालो अन तिला हळूच खाली झोपवत तिच्या मांड्या फाकवल्या. शर्मीलावहिनीची पुच्ची बोटाम्नी चाचपत मी परत खाली वाकून तिचं एक निप्पल तोम्डात घेत चोखू लागलो. तिची पुच्ची चाम्गलीच ओली होती. तिचा दाणा बोटाने चुरगळत मी तिला पुन्हा एक्साईट करायला लागलो. तिची चुळबूळ सुरू होताच मी तिच्यावर उलटा स्वार होत शर्मीलावहिनीच्या योनीला पुन्हा ओठ लावले. सिक्स्टी-नाईन च्या आसनात माझा लवडा वहिनीच्या चेह~र्यासमोर आला. काय ते समजून शर्मीलावहिनीने पुन्हा त्याला तोम्डात घेत चोखणम सुरू केलम. काही अणाम्तच पुन्हा मी तयार झालो.

Marathi sex stories – भाभी आणि तिच्या बहिणीला झवले

“भा..ऊ..जी…”

“उँ?”

“आता..जास्त.. अंत .. नका.. पाहू..”

उत्तरादाखल मी तिचा तरारलेला क्लायटोरीस ओठाम्त घेत जोरात चोखला, अन दोन बोटं शर्मीलावहिनीच्या ओल्यागच्च गरम पुच्चीत खुपसली.

“आ…आ… ह…. आ.. ई.. गम……… भा ऽ ऊ ऽ जी ऽ… घाला नाऽऽऽऽऽऽऽऽ”

“काय वहिनी?” वहिनीची तडफड पाहून मला मजा येत होती. अंगठ्याने तिचा दाणा रगडत मी दोन बोटाम्नी तिची पुच्ची घुसळत तिला विचारलं.

“आ…आ… त…. ति….थम……… घाला… हे.. लवकर.. करा नमऽऽ” माझा लवडा मुठीत धरून खेचत वहिनी त्याला आपल्या पुच्चीकडे ओढायला लागली. मी झटकन उलटा फिरलो. शर्मीलावहिनीने पाय गुडघ्यात दुमडले अन माम्ड*या विलग करत मला वाट दिली.

तिच्या दोन रेखीव मांड्यात घुसून मी माझ्या लवडआची टपोरी लालभडक टोपी वहिनीच्या पुच्चीवर टेकवली. पुच्चीच्या फुगीर चिकण्या ओओठांमधल्या चिरेवर मी लवडा वर खाली रगडाय लागलो. पण शर्मीलावहिनी आता झवून घ्यायला उतावळी झालेली होती. एका हाताने तिने माझा बुल्ला पकडला अन कम्बर उचकवत स्वतःच्या योनीछिद्रावर टेकवत आत घेतला. आ..ह.. काय मस्स्त फीलीम्ग! वहिनीच्या ओठाम्वर ओठ टेकत मी हळू हळू धक्के मारत तिच्या पुच्चीत लवडा घुसवायला लागलो. शर्मीलावहिनीच्या योनीची ओलीगच्च उष्ण अम्तह्स्त्वचा माझ्या लवडआला गच्च बिलगलेली होती. अख्खा लवडा वहिनीच्या योनीत गर्भाशयापर्यम्त खुपसून मी थाम्बलो.

“वहिनी..” मी लवडा थोडा बाहेर खेचला…

“हं?” वहिनीच्या पुच्चीत माझा गचका अन तिनं कम्बर उचकवीत दिलेली साथ..

“सेफ आहे ना?” दुसरा गचका शर्मीलावहिनीच्या पुच्चीत..

“ऊम्म..आ..ह.. काय?” वहिनीची नखं माझ्या पाठीवर नई काढत..

“कम्डोम..” गचाऽक…

“नाहिये..” गच्चाऽऽक..

“ना..!” गचाक.. गच्चाऽऽक.. आ..ह..

“सेफ.. नाहिये.. हो… आऽऽह.. भा ऽ ऊ ऽ जी ऽ ” माझ्या कुल्ल्यांभोवती आपल्या पायाची घट्ट मिठी मारीत वहिनीनं उत्तर दिलं. काही क्षण मी द्विधा मनस्थितीत सापडलो. वहिनीशी ‘असा’ सम्भोग करावा किंवा नाही.. दिवस राहिले तर..? शर्मीलावहिनीच्या योनीत पडणारे माझ्या लवड्याचे धक्के क्षणभर थांबले.

“काही नाही होत हो भाऊजी.. फार झालम तर यशला एक भावम्ड येईल अजून.. पण.. थाम्बू नकाऽऽऽ आ.. ह… आऽता……” मला मिठीत आवळत माझ्या अंगाखाली झोपलेली शर्मीलावहिनी कंबर उचकावीत धक्के देत म्हणाली. यशच्या वेळेला प्रेग्नंट होती तेंव्हा शर्मीलावहीनी किती सेक्सी दिसायची ते आठवून माझा लवडा तिच्या पुच्चीत अजूनच ताठरला.

“ऊँऽऽ .. आवडली वाटतम आयडिया.. आह.. भाऊजीऽऽ कसा.. कडक झालाय गुलाम!!” तिच्या गोऱ्या गालांवर लाली फुलली. वहिनी इतकी खुलून झवून घेतेय म्हटल्यावर मला जास्तच चेव चढला. शर्मीलावहिनीचं शरीर अंगाखाली कुस्करत मी तिच्या योनीत गचागच लवडा आत बाहेर करीत तिला झवायला लागलो. वहिनीने माझआ केसात बोटं आवळून माझा चेहरा खाली ओढला अन ओठांवर परत ओठ टेकवले. तिची छोटीशी टोकदार जीभ शर्मीलावहिनीने माझ्या तोंडात सरकवली अन मी वेड्यासारखा ती चोखत तिला झवायला लागलो. वहीनीची नखं परत पाठीत रुतायला लागली.

Marathi sex stories – कडक रजनी

नखांचे व्रण नक्की बायकोच्या लक्षात आले असते. मी वहिनीच्या पुच्चीतून लवडा बाहेर न काढता तिला मिठीत घेऊन बाजूला उलटा झालो. उताणा झोपत वहिनीला अंगावर खेचली. एका हातावर वजन टाकत वहिनी थोडी वर उठली.
दुसऱ्या हाताने विस्कटलेले केस ती सावरत होती. शर्मीलावहिनीच्या गळ्यातलं मंगळसूत्र नेमकं माझ्या ओठाम्वर पडलं. ते चुम्बत मी वहिनीचे कुल्ले धरून तिची चूत माझ्या बुल्ल्यावर दाबली. शर्मीलावहिनीचे स्तन माझ्या डोळ्यासमोर
हिंदोळत होते..

“ऊ..म्म्म्म्म्म्म्म्ह……..आ… ह..” करीत वहिनी पुढे मागे होत मला झवायला लागली. तिचे घट्ट कुल्ले कुस्करत मी तिची चूत लवडआवर घासून घेत होतो. तिला ताल सापडला तसा तिचा एक स्तन मी तोम्डात धरला. माझआ हाताची
बोटम तिच्या कुल्ल्यामंअधल्या भेगेत फिरत होती. माझ्या कडक दाम्डआभोवती आवळलेली वहिनीम्ची पुच्ची मी बोटाम्नी चाचपली. अन हळूच एक बोट वहिनीच्या गांडीत सारलं..

“सीऽऽऽ आऽऽऽऽऽ हऽऽऽऽ.. भा ऽ ऊ ऽ जी ऽ.. तिथे.. आ..ह.. नको नं…….”
तिला न जुमानता मी बोटाची दोन पेरम आत घुसवली अन स्तन चोखत खालून धक्के देत राहिलो. बोट घुसताच वहिनीने खाली आवळून धरलम होतम. त्यामुळे शर्मीलावहिनीची पुच्चीही भलतीच टाईट झालेली होती. खालून कम्बर उचकावीत मी तिच्या ओल्या पुच्चीची मजा लुटत होतो. थोडआच वेळात वहिनीचा श्वास उसवायला लागला. मीही हातघाईला आलेलो होतो..

शेवटी तिला गच्च आवळून ‘वहिनीऽऽऽ घ्याऽऽऽ’ करत मी तिच्या पुच्चीत खच्चून लवडा घुसवला तशी ती अन मी दोघेही एकदमच झरायला लागलो. माझ्या लवड्यावर पुच्ची दाबून ती माझा आएग आत झेलत होती. वहिनीचा गर्भाशय मी माझ्या वीर्याने भिजवत होतो. पाण्यातून काढलेल्या मासळीसारखी वहीनी माझ्या मजबूत मिठीत स्खलनावेगाने फडफडत होती.

थोड्याच वेळात दोघेही शाम्त झालो अन शर्मीलावहिनी माझआ अम्गावर कोसळली. लवडा अन बोटही अजूनही वहिनीच्या आतच होता. तिच्या शरीराचम वजन अन स्पर्श फारच सुंदर वाटत होता. थोडावेळ तिला मी तशीच पडू दिली. मग तिचा चेहरा तळव्यात पकडून एक चुम्बन घेत तिला हलकेच बाजूला केली. हळू हळू वहिनीचा उसवलेला श्वास शांत होऊ लागला होता. बाजूला पडलेली वहिनीची निकर उचलून मी शर्मीलावहिनीच्या कामरसाने माखलेला माझा लवडा पुसला. मग हळूच तिची पुच्चीही साफ केली. मग उभा रहात तिला हात देऊन उठवलं अन पुन्हा एक चुम्बन घेतलं.

न बोलता शर्मीलावहिनीने ब्रा अंगात घातली. तिने निकर मागण्याकरता हात पुढे केला, अन मी फक्त तिच्या हाताचम चुम्बन घेतलं.

“अहो, निकर द्या नं?”

“ऊम ऽ हू ! नाही देत.”

“भाऊजी ऽ , प्ली ऽ ज ?”

“ही मला राहू दे आठवण म्हणून.. तुला नवी देईन आणून.. ” आमच्या दोघांच्या रसाने भिजलेली शर्मीलावहिनीची निकर माझ्या हातातच होती. ती नाकाशी धरत तो मादक गंध हुंगत मी उत्तरलो.

“इश्श्य!! काहीतरीच काय?” वहिनी अशी झक्कास लाजली!

“खरंच देईन नवी आणून.. माझ्या लाडक्या वहिनीला..” वहिनी मला येऊन बिलगली.

“ठीकाय.. पण एका अटीवर हं भाऊजी!”

“मंजूर!!”

“तुम्ही तुमच्या हाताने नवी निकर तुमच्या शर्मीलावहिनीला घालायची..” माझ्या छातीवर चेहरा लपवत वहीनीने सांगितलं, अन मी खुळ्यासारखा पहातच हिलो!! अन मग भानावर येऊन तिची हज्जारो चुम्बनं घेतली.

“हम्म.. पुरे आता चावटपणा. मी आलेच.” अस्ताव्यस्त पडलेले कपडे गोळा करून वहिनीने पर्स उचलली अन नागव्यानेच सरळ माझआ “कन्सील्ड” टोयलेटमधे शिरली. मी पुन्हा एकदा खल्लास झालो!

***
‘ती’ निकर आजही माझ्या ऑफीसच्या पर्सनल सेफमधे आहे. शर्मीलावहिनीलाही ते माहिती आहे. त्या दिवशी संध्याकाळीच मी वहिनीला नवी निकर आणली. पण त्या नव्या निकरची गोष्ट पुन्हा कधीतरी सांगेन..