घरची सोय – १

“ये झवाडया माझं पूरं पैसं दे भडव्या,मगाशी लई मजा घेत व्हतास नव, मग आता पैसं द्यायाला गांड फाटते व्हय र तूझी, पैस नव्हत तर घरी आईशीला झव ना कुञ्या. परत आलास तर आंड कापून हातात देईन तुज्या.” चमेली सदूवर ओरडली. xxx stories

सदू दारूच्या नशेत शिव्या घालू लागला, “अरे चमेलीबाई तूला एक दीस पैस बरोबर नाय भेटल म्हणून मीरची लागली रांडे.

xxx stories > शेजारची शोभा

साली तूला पैस देउन झवतो मेरबानी समज.” चमेलीने सदूला बाहेर हकललं आणि खोलीत जाउन रडायला लागली.

विजय च्या घरा हा नेहमीचा प्रकार होता.

गावा पासून दूर रानात असलेल्या छोट्या घरात धंदा करणारी चमेलीबाई हीचा तीच्या ठरलेल्या दारूड्यांशी अशी दिवसातून दोन तीन वेळा शीवी गाळ होतच असायची, गावातल्या गटारात तीचा नवरा दारू पीऊन पडलेला असायचा, शिकून ही नोकरी न मिळाल्याने विजयला ही दारू चा नाद लागला तो ही दारू पीऊन घरी पडलेला असायचा.

xxx stories > शर्मीलावहिनी आणि भाऊजी

चमेली रोज विजयला दारू सोडायला सांगायची पण विजय वर काहीच फरक नाही पडायचा, धंदा करून रोज एक टाईम जेवायची सोय बिचारी चमेली करायची.

दारू ढोसून ढोसून बापाची तब्येत खालावली होती. चमेलीने हट्टाने विजयला बारावी एवढे शिकवले.

नाहीतर बापाने केव्हाच दारू हातात दीली होती विजयच्या.

इथे घरात होणारा रोजचा असा दीनक्रम याची विजयला आता सवय झाली होती. बेवडे तर दारं उघडं ठेऊन विजय समोर चमेलीला झवायचे.चमेलीबाईच वय चाळीस – पंचेचाळीस दरम्यान होत.

xxx stories > रांड अंजली व तिचा मानलेला भावू

ईतकी गरीबी असून अंग माञ भरलेलं कुठे ना कमी ना अगदी जास्त, एकदम गोरी नाही तरी सावळ्या रंगाची. नाक डोळे मात्र छान आहेत तिचे,गरगरीत मोठे स्तन, मजबूत मांडया, गोल-गोल गांड गोळे…

या वयातही म्हातार्य़ाच्या लंडातून पाणी गाळेल अशी होती, म्हणून तर दारूडे आपोआप चमेली कडे वळायचे,. विशेषत: तिचे फुगीर ओठ दारूडे झवताना चोखून चोखून रक्त काढायचे.

पपई एवढी तीचे स्तन चोळीत मावायचे नाही. नेहमी फुगुन चोळीच्या बाहेर दीसायचे.

पण त्याम्चा उपयोग चमेली मुद्दाम नवे गी-हाईक पटवायला करायची.

xxx stories > ऑफिस मध्ये केला गेम

घरा बाहेर चाय ची टपरी चालवायची पण गावचे ग्राहक चाय नंतरची मजा करायला यायचे नवा कोणी पाहूना दीसला की चाय देताना तिचा पदर नेमका घाली पडायचा.

मग तीचे फुगलेले रसरसीत आंबे बघणा~र्या ग्राहकाची नजर सरळ तिच्या चोळीवर फीरायची आणि तोंडाला पाणी सुटलेला ग्राहकाला चहा थंड झाल्याचे कळायचेच नाही.

सदू बेवडा दारू ठोसून दुपारचा घरी यायचा.

आणि नशेत तिला घान-घान म्हणायचा, “ये चमेलीबाई केळ खायला ये की लवकर? बघ की आज मस्त मोट झालया,तुझी चुत चारदा पाणी गाळल आज.”

ह्यावर चमेलीबाई त्याच्यावर चिडते आणि म्हणते, “पैस ठेव पयला माज्या हातावर मग दाखिव, नायतर तुज्या आय ला दाखिव तुज केळ. मादरचोद साला.पळ ईतून नायतर लंड कापून हातात देईन, पैस नाय नी येतोय या चमेली ला झवाया.”

xxx stories > शोभाताई ची सुन्दर पुच्ची

“अरे चमेलीबाई, तू तर माझा झाट बी नाय ऊखाडू शकत. आज माजा खिसा भरलाय बग.”

सदूच्या हातातल्या नोटा बघून चमेली पान चघळत सदूला खोलीत घेऊन गेली. नंतर मग सुरू झाला रोजचा दीन क्रम.

ग्राहकांना रोज नागडी होऊन संभोग करणारी चमेली पण विजयची तिच्या छातीकडे ही रोखून बघायची हिम्मत होत नव्हती.

रात्री माञ घरी झोपताना विजय चमेलीबाईच्या

नावाने मुठ्ठया मारायचा .

xxx stories > कथा माझ्या वाहिनीची – भाग १

विजय चे नेहमी मन करायचे की आपल्या आईच्या टरबूजा सारख्या स्तनावर डोके ठेवावे आणि पडून रहावे वास घेत.

माम्डयासुद्धा काय मस्त होत्या चमेलीच्या.

तिच्या शरिराला शोभतील अशा.

चमेली नऊवारी काष्टा नेसायची.

ती बसली की उठताना काष्टा वर सरकायचा मग तिच्या मांसल मांडया उघड्या दिसायच्या.

xxx stories > कथा माझ्या वाहिनीची – भाग ३

तेव्हा विजयचा बाबूराव उडी मारून जागा व्हायचा आणि चडडीत तंबू बांधायचा.

विजय मागल्या दारात नशेत बसला होता तीतक्यात चमेली नेहमी प्रमाणे पाठल्या बाजूला झाडाच्या मुळात मुतायला बसली.

काष्टा सैल सोडून ती फळाफळा मुतत होती. रखरखत्या उण्हात तापलेल्या मातीवर तिच्या मुताची धार चर चर आवाज करीत पडत होती.

विजय नशेत ही गांजा पियाल्या प्रमाणे भान हरपून समोर पाहत होता कारण चमेलीचे मोठे गांडगोळे काष्टेतून बाहेर पडले होते.

xxx stories > कथा माझ्या वाहिनीची – भाग ४

झवून झवून मस्त गरगरीत मोठे झालेले ते डेरेदार उघडे गांड गोळे बघून विजयला आता लवडा बाहेर काढून सालीच्या गांडीवर घासावा असे वाटत होते.

गांड खाजवत खाजवत चमेलीबाई उठली आणि काष्टा खाली करीत मागे वळली आणि विजय कडे पाहत काष्टा बांधू लागली.

राञी चमेली पान चघळत बसली होती.

मुद्दाम छातीवरचा पदर सोडून विजयच्या समोर बसली होती.

एका कोप~र्यात खाटल्यावर त्याचा बाप पीऊन पडला होता.

xxx stories > आधार कार्डला आलेली मुलगीला झवलो

चमेली विजय च्या नजरेला चांगलीच ओळखून होती.

चमेलीने उठून भाकरी भाजायला बसली. भाकरी आणि भाजी.

चुलीपुढे मांडी घालून बसलेल्या चमेलीबाईची थाने भाकरी थापताना मस्त उसळत होते ते बघून विजय लंड दाबत होता.

तिने पदराने आपल्या चेहरा आणि गळ्यावरचा घाम पुसला आणि मग तो पदर तसाच खाली पडू दिला. “अग बया बया किती गरमी हाय आज, नाय र विजय?” विजयकडे बघत ती म्हणाली. “पोरा ये व्यसन बर नव काय तरी काम कर, माज नशिबच फूटक हाय.” आणि चमेली रडायला लागली.

xxx stories > काकींची झवाझवी

विजयने शर्ट काढला तस चमेलीने रडू आवरलं आणि भाकरी थापताना विजयच्या पिळदार शरिराकडे बघू लागली.

चमेली घामाने भिजलेल्या चोळीमधून तिची भीजलेले स्तन मात्र मस्त डुचमळत होते. नम्तर विजयला ताट वाढले.

जेवून झाल्यावर बराच वेळ झाला होता या वेळेला कोणी ग्राहक ही येत नसे.

अंथरून घातले आणि तीने झोपडीचे दार बम्द केले.विजय जवळ येऊन म्हणाली, “पोरा म्या काय म्हणते. मुंबई ला तू का नाय नोकरी बगत अस कीती दीस घरी पडून राशील. काम कर मोटा हो हेच विजयला हवय , तूजी आय हे अस धंदा करते ते तूला बगाया बर वाटत व्हय, तुला काय हवय ते सांग की पोरा पण बापा वानी वाया जाऊ नग,नायतर म्या जीव देईन बग?” आणि ढसाढसा रडू लागली..

xxx stories > तेजस्विनी आणि राजभोग

विजय नशेत नव्हता तो चमेलीच्या जवळ येवून तीचे डोळे पूसत म्हणाला”नाय आये तू रडू नग, म्या तूला शपथ देतो म्या दारू सोडून देईन नी उद्याच मुंबईला जाऊन काम शोधेन त्या परीस तूला तोंड बी दाखवनार नाय”

To be continued…